วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา (1)

        ศรัทธา4 
       พระพุทธศาสนามุ่งสอนให้ทุกคนไม่ทำความชั่ว ทำความดี และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ซึ่งคนจะปฏิบัติตามคำสอนได้อย่างมุ่งมั่นต้องมีความศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งได้แก่ พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์
       ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อทีประกอบด้วยเหตุผล ทำแล้วเกิดประโยชน์ มี4ประการ ได้แก่
1.เชือกรรม คือเชือว่ากรรมมีอยู่จริง เชื่อว่ากรรมที่เรากระทำทุกอย่าง ย่อมให้ผลตามเหตุปัจจัยแน่นอน
2.เชือผลแห่งกรรม คือเชือว่าบุคคลทำกรรมเช่นใด ไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมได้ผลเช่นนั้น
3.เชือว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน คือเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตน และต้องรับผิดชอบต่อกรรมที่ตนได้ทำไว้
4.เชือพระปัญญาและการตรัสรู้ของพระตถาคต คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ เชือว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงแน่นอน

การสวดมนต์ไหว้พระเป็นการแสดงความศรัทธาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและนำมาปฏิบัติ                                         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น