วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ไม้งามในสวนแก้ว ภาษาไทยชั้นป.6

กระแสจิต หมายถึง กระแสความนึกคิดหรือกระบวนความนึกคิดที่เกิดดับต่อเนื่องกันไป


จงกลนี หมายถึง บัว


ทรามวัย หญิงสาววัยรุ่น


หล้า หมายถึง โลก,แผ่นดิน


นิมิต หมายถึง สร้าง,แปลง,ทำ
นิรันดร์ หมายถึง ตลอดไปไม่เว้นว่าง,ตลอดไป
ปุย หมายถึง สิ่งที่เป็นใยฟูอย่างสำลีหรือขนสัตว์บางชนิดเช่น ปุยเมฆ


พรรณราย หมายถึง งามผุดผ่อง
พิศ หมายถึง เพ่งดูแลดูโดยถี่ถ้วน
ใย หมายถึง นวลบาง,บางๆ,ละเอียดอ่อน

รวยริน หมายถึง เรื่อยๆ,ชื่นๆๆ
ลออ หมายถึง งาม
เลอศรี หมายถึง ควมงามยิ่ง,ความเจริญยิ่ง
เว้งว้าง หมายถึง โล่งกว้างทำให้รู้สึกอ้างว้า

สล้าง หมายถึง ที่ตั้งอยู่สูงเด่นเป็นพวก
หมอง หมายถึง ไม่ผ่องใส,ไม่แจ่มใส

อร่าม หมายถึง สว่างไสว
อัศจรรย์ หมายถึง แปลก,ปราด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น